рефераты
Главная

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по криминологии

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Курсовая работа: Вивчення поняття відносин залежності

Курсовая работа: Вивчення поняття відносин залежності

Курсова робота

Вивчення поняття відносин залежності


Зміст

Введення

1. Визначення й приклади

2. Простір залежності

3. Транзитивність

4. Зв'язок транзитивних відносин залежності з операторами замикання

5. Матроїди

Висновок

Список літератури


Введення

Метою курсової роботи є вивчення поняття відносини залежності, розгляд відносини залежності на різних множинах.

Поставлена мета припускає рішення наступних задач:

Вивчити й дати визначення поняттю відношення залежності.

Розглянути деякі приклади відносини залежності.

Сформулювати й довести властивості й теореми як для довільних, так і для транзитивних просторів залежності.

Розглянути теорему про зв'язок транзитивного відношення залежності й алгебраїчного оператора замикання.

Вивчити поняття матроїда, привести приклади матроїдів.

Розглянути жадібний алгоритм і його зв'язок з матроїдами.

На підставі поставлених цілей і задач кваліфікаційна робота розбивається на 5 параграфів.

У першому параграфі наведені основні визначення й розглянуті деякі приклади відносини залежності.

У другому - розглядаються довільні простори залежності, їхньої властивості й деяких теорем.

Третій – присвячений транзитивним і кінцеве мірним просторам залежності. Тут розглянуті властивості транзитивних просторів залежності й доведені теореми, які підтверджують існування базису й інваріантність розмірності в будь-якому кінцеве мірному транзитивному просторі залежності.

У четвертому параграфі формулюються основні визначення дотичного оператора замикання й розглянута теорема про подання транзитивного відношення залежності за допомогою алгебраїчного оператора замикання.

П'ятий параграф присвячений матроїдам, прикладам матроїдів і їхньому застосуванню при вивченні теоретичною основою аналізу «жадібних» алгоритмів.

Основною літературою при написанні кваліфікаційної роботи стали монографії: Кона П. «Універсальна алгебра» [2] і Куроша О. Г. «Курс вищої алгебри» [3].


1. Визначення й приклади

Визначення 1.

Множина Z підмножин множини A назвемо відношенням залежності на A, якщо виконуються наступні аксіоми:

Z1:  Z ;

Z2:  Z  Z ;

Z3:  Z ( Z - звичайно).

Підмножина множини A називається залежною, якщо вона належить Z, і незалежною у противному випадку.

Легко переконатися в незалежності аксіом Z1 - Z3..

Модель 1: . Думаємо Z = B (А) для будь-якої множини .

Модель 2: . Нехай Z =  при .

Модель 3: . Нехай Z =  для нескінченної множини .

Визначення 2.

Простором залежності назвемо пари  Z , де Z – відношення залежності на A.

Визначення 3.

Елемент  називається залежним від множини , якщо а Î X або існує така незалежна підмножина Y множини X, що  залежно, тобто  Z  Z ).

З визначення 1 випливає, що якщо елемент  залежить від множини , то він залежить від деякої кінцевої підмножини .


Визначення 4.

Множина всіх елементів, що залежать від X, називається оболонкою множини X і позначається через .

Ясно, що  й включення  тягне включення їхніх оболонок: .

Визначення 5.

Якщо  = A, то X називається множиною, що породжує, множини A.

Визначення 6.

 Незалежна підмножина, що породжує, множини A називається базисом множини A.

Визначення 7.

Множина  залежить від , якщо будь-який елемент із  залежить від , тобто .

Визначення 8.

Відношення залежності Z на A будемо називати транзитивним відношенням залежності, якщо  .

Визначення 9.

 Транзитивним простором залежності назвемо простір залежності, у якому відношення залежності має властивість транзитивності.

Як теоретико-множинний постулат будемо використовувати наступний принцип, еквівалентний відомій аксіомі вибору.

Лема Цорна.

Непуста впорядкована множина, у якому кожне лінійно впорядкована підмножина має верхню грань, має максимальний елемент.

Далі доцільно розглянути деякі приклади відносини залежності:


Приклад 1.

Поняття лінійної залежності у векторному просторі V над полем . Система векторів векторного простору V називається лінійно залежної, якщо існує кінцева лінійно залежна її підсистема, у противному випадку – лінійно незалежної.

Поняття лінійної залежності в кінцеве мірних векторних просторах дається в курсі алгебри. Кінцева система векторів V називається лінійно залежної, якщо існують елементи поля  одночасно не рівні нулю й такі, що лінійна комбінація . Множина лінійних комбінацій множини  векторів векторного простору V з коефіцієнтами з поля P називається лінійною оболонкою цих векторів і позначається . При цьому  - є підпростором у просторі V, породженим . Одержуємо транзитивне відношення залежності.

Приклад 2.

Нехай поле  є розширенням основного поля Р, а  мінімальне підкольце утримуючі елементи  й поле Р. Підкольце  складається із всіх елементів поля, які виражаються через елементи  й елементи поля Р за допомогою додавання, вирахування й множення: це будуть усілякі багаточлени від  з коефіцієнтами з поля Р. Тоді, якщо для всякого елемента  існує єдиний запис у вигляді багаточлена від  як невідомих з коефіцієнтами з поля Р, тобто якщо різні багаточлени від  будуть різними елементами підкольца , те система елементів , буде називатися алгебраїчно незалежної над полем Р, у противному випадку алгебраїчно залежної. Довільна множина елементів поля Р називається залежним, якщо воно містить кінцеву залежну підмножину. У першому випадку кільце  ізоморфно кільцю багаточленів . Відношення алгебраїчної залежності над полем Р є транзитивним відношенням залежності.

Приклад 3.

Нехай на множині A задане рефлексивне й симетричне бінарне відношення  (називане відношенням подібності). Підмножина X множини A будемо вважати залежним, якщо воно містить два різних елементи, що перебувають у відношенні .

Оболонкою множини  служить множина

У цьому випадку можна підсилити аксіому  відносини залежності в такий спосіб:

 Z  Z.

 Тоді оболонкою множини  буде множина всіх елементів, що перебувають відносно подібності хоча б з одним елементом із множини .

Уведене відношення залежності буде транзитивним тоді й тільки тоді, коли відповідне бінарне відношення  буде транзитивне, тобто є відношенням еквівалентності на .

У випадку, коли  - відношення еквівалентності  буде незалежним тоді й тільки тоді, коли  множина  містить не більше одного елемента. Будь-яка максимальна незалежна підмножина буде містити рівно по одному елементі з кожного класу еквівалентності .

Приклад 4.

Розглянемо чотирьох елементну множину .

Назвемо підмножину  множини  залежним тоді й тільки тоді, коли  або .

Z .

Розглянемо підмножину  множини , по уведеному визначенню воно буде незалежно. Розглянемо оболонку множини   й знайдемо оболонку оболонки нашої множини . Таким чином, ми одержали, тобто розглянуте нами відношення залежності не є транзитивним.

Приклад 5.

Розглянемо довільну множину  й . Множина  будемо вважати залежним, якщо  B (А)\ B (В), тобто , але . Таким чином, одержали наступний транзитивний простір залежності:  B (А)\ B (В. Оболонкою  буде множина .

Зокрема можна розглянути 2 випадки:

, тобто всі множини незалежні, тоді  .

 B (А) , тобто всі множини, крім порожнього, будуть залежними, у цьому випадку  .

Приклад 6.

Розглянемо довільну множину  і його непусту кінцеву підмножину . Уведемо на множині А наступне відношення залежності

Z B (А) .

Таким чином, залежними будуть всі надмножини множини .


Якщо , то .

Якщо , то .

Якщо , то .

Одержуємо транзитивний простір залежності.

Приклад 7.

Підпростір простору залежності  Z . Розглянемо , де діє те ж відношення залежності Z. Тоді одержимо індукований простір залежності  Z  B . У цьому випадку залежними будуть тільки ті підмножини множини, які були залежні в просторі  Z . І якщо простір  Z транзитивне, те транзитивним буде й підпростір .

Приклад 8.

Нехай  і Z = . Такий простір залежності  Z не транзитивне, тому що  й . Простір А має два базиси  й, які є і єдиними мінімальними множинами, що породжують в.

Цей приклад показує, що існують не транзитивні простори залежності, у яких мінімальні множини, що породжують, незалежні, тобто є базисами.

Приклад 9.

Задамо на множині N натуральних чисел наступне відношення залежності:

Z .

Одержуємо нескінченну строго зростаючий ланцюжок оболонок в  Z . При  одержуємо

.

Таким чином, маємо .

Зауваження.

Поняття простору залежності можна й зручно визначати через базу залежності. Саме, множина B всіх мінімальних залежних множин простору залежності  Z назвемо його базою. Ясно, що множини з B не порожні, кінцеві й не втримуються друг у другу. Крім того, будь-яка незалежна множина містить деяка множина бази B. Простір  Z має єдину базу й однозначно визначається їй. Тому простору залежності можна задавати базами.

Легко бачити, що вірно наступне твердження:

Непуста множина B підмножин множини  задає на  відношення залежності тоді й тільки тоді, коли множини з B не порожні, кінцеві й не включений друг у друга.

У термінах бази B можна сформулювати умова транзитивності відповідного простору залежності.

2. Простір залежності

 

Теорема 1.

Нехай  Z - довільний простір залежності. Розглянемо наступні три твердження:

X базис в A;

X максимальна незалежна підмножина в A;

 X мінімальна множина, що породжує, в A.

Тоді  й .

Доказ:

(i)  (ii)     Якщо X – базис, то по визначенню 6 X – незалежна підмножина, що породжує. Доведемо від противного, що воно максимальне. Нехай існують незалежні множини . Візьмемо , тоді  незалежно, тому що будь-яка підмножина незалежної множини незалежно. Тому по визначеннях 3 і 5 , звідки , одержали протиріччя з умовою. Тому X є максимальною незалежною підмножиною в A.

(ii)  (i)     Доведемо від противного, нехай  не базис в , тобто . Тоді  таке, що незалежно й лежить в , одержали протиріччя з максимальністю .

(ii)  (iii) Якщо X — максимальна незалежна множина в A, те всякий елемент в A або належить X, або такий, що залежно, а тому  в тім і іншому випадку, тобто  Оскільки , те X - множина, що породжує. Виходить,  - базис простору .

Доведемо тепер, що воно мінімально. Нехай множина . Доведемо, що воно не є породжує для A. Візьмемо , але . Тоді  незалежно, як підмножина множини X. Тому по визначеннях 3 і 5  і , а це значить, що Y не є множиною, що породжує. Висновок: X – мінімальна множина, що породжує, в A.

(i)  (iii) Справедливо, по доведеним вище твердженнях (i) (ii) і (ii) (iii). :

Визначення - позначення 10.

Для довільної множини  простору залежності  Z позначимо  множину всіх максимальних незалежних підмножин, а через  - множину всіх мінімальних підмножин, що породжують, цієї множини.

З теореми 1 випливає, що  збігається із множиною всіляких базисів простору  й  для кожного .

Наступний приклад показує, що зворотне включення  вірно не завжди.

Приклад 10.

Розглянемо дев'яти елементну множину , що записана у вигляді матриці . Залежними будемо вважати підмножини множини , що містять «прямі лінії»: стовпці, рядки або діагоналі матриці .

Розглянемо множини  й , вони буде максимальними незалежними, тому що не містять прямих і при додаванні будь-якого елемента з , що не лежить у них, стають залежними. Тут максимальні незалежні множини містять різна кількість елементів.

Розглянемо ще одну множину , вона є мінімальним що породжує, тому що якщо виключити з нього хоча б один елемент, то воно вже не буде множиною, що породжує. Легко помітити, що  залежно, тому не є базисом. Даний приклад ілюструє, що (iii) (i) не вірно в загальному випадку, тобто для довільних просторів залежності.

Для будь-якого простору залежності  Z виконуються наступні властивості:

Заміщення. Якщо

Доказ:

Нехай , . Тому що  залежить від , те  залежить від незалежної підмножини  множини , тобто  залежно. Тепер, якби , те  було б підмножиною множини  й тому , що суперечило б нашому припущенню. Тому . Візьмемо . Тоді  незалежно, тому що . Але  залежно. Звідки .

Вкладеність. Об'єднання будь-якої системи вкладених друг у друга незалежних множин є незалежною множиною, тобто  - незалежно, де  також незалежні й

Доказ:

Доведемо від противного. Припустимо, що  залежно, тоді в ньому найдеться кінцева залежна підмножина : . Маємо , одержали протиріччя з незалежністю .

Максимальність. Будь-яка незалежна множина втримується в максимальній незалежній множині.

Доказ:

Нехай  - довільна незалежна множина в.  Утворимо множину  Z : всіх незалежних множин, що містять . Відносно  множина  є впорядкованою множиною, що задовольняє по властивості вкладеності, умові леми Цорна. Тоді по лемі Цорна в  існує максимальний елемент .

Теорема 2.

Будь-який простір залежності має базис.

Доказ:

Візьмемо порожню множину, вона незалежне. По властивості максимальності воно повинне втримуватися в деякій максимальній незалежній множині, що по теоремі 1 є базисом.


3. Транзитивність

Особливий інтерес представляють транзитивні простори залежності. Важливим результатом є доказ інваріантності розмірності будь-якого транзитивного простору залежності.

Доведемо деякі властивості, справедливі для транзитивних просторів залежності  Z .

Властивість 1:  залежить від .

Доказ:

 залежить від , тобто  , і . Розглянемо , тоді  - незалежно й  - залежно, а , одержуємо, що , тому . Маємо .

По визначенню 8 будь-яка підмножина  залежить від  

Властивість 2: Якщо  залежить від , а  залежить від , те  залежить від .

Доказ:

Запишемо умову, використовуючи властивість 1 , а , тоді очевидно, що .

Властивість 3: Якщо X мінімальна множина, що породжує, в A, те X - базис в A.

Доказ:

Нехай X — мінімальна множина, що породжує, в A. Покажемо, що воно не може бути залежним, тому що в цьому випадку його можна було б замінити власною підмножиною, що усе ще породжує A. Дійсно, у силу транзитивності відносини залежності, будь-яка множина, що породжує множина X, буде так само породжувати й множина A. Отже, X - незалежна множина, що породжує, що по визначенню 6 є базисом.

Властивість 4:  для кожного .

Доказ: Потрібне із властивості 3.

Властивість 5 (про заміну.) :

Якщо X незалежна множина й Y множина, що породжує, в A, то існує така  підмножина множини Y,  що  й - базис для A.

Доказ:

Розглянемо систему J таких незалежних підмножин Z множини A, що .

Тому що X незалежно, те такі множини існують; крім того, якщо — деяке лінійно впорядкована множина множин з J, те його об'єднання  знову належить J, оскільки Z задовольняє умові , і якщо Z залежне, те деяка кінцева підмножина множини Z повинне було б бути залежним; ця підмножина втримувалося б у деякій множині  в суперечності з тим фактом, що всі  незалежні.

По лемі Цорна J має максимальний елемент М; у силу максимальності кожний елемент множини Y або належить М, або залежить від М, звідки . Цим доведено, що М — базис в A. Тому що , те М має вигляд , де  задовольняє умовам .■

Визначення 11.

Простір залежності  Z називається кінцеве мірним, якщо будь-яке його незалежна множина кінцева.

Теорема 3.

Нехай  Z - транзитивний простір залежності. Тоді будь-які два базиси в цьому просторі рівно потужні.

Доказ:

Розглянемо спочатку випадок кінцеве мірного простору .

Нехай В, З — будь-які два базиси в А, їхнє існування забезпечується теоремою 2, і , , , де різні елементи позначені різними буквами або постачені різними індексами. Застосуємо індукцію по max (r, s).

Якщо r = 0 або s = 0, то або , і . Тому можна припускати, що r ≥ 1, s ≥ 1, без обмеження спільності будемо вважати, що r > s, так що насправді r > 1.

Припустимо, що базиси будуть рівне потужними для будь-якого t < r

По лемі про заміну множина  можна доповнити до базису D елементами базису З, скажемо

, t ≤ s < r.

Тепер перетинання D c У складається з n + 1 елемента, і D містить, крім того, ще t (< r) елементів, тоді як У містить, крім цього перетинання, ще r - 1 елементів, так що по припущенню індукції , тобто .

Оскільки r > 1, звідси випливає, що t ≥ 1, і тому перетинання D із Із містить не менше ніж n+1 елементів. Використовуючи ще раз припущення індукції, знаходимо, що  й, отже, r = s і базиси В и С рівне потужні.

Далі, нехай В - кінцевий базис в.  Тоді й будь-який інший базис Із простору  буде кінцевим. Дійсно, У виражається через кінцеву множину елементів  у силу транзитивності  буде що породжує й незалежною множиною в , тобто .

Нарешті, якщо базиси В и С нескінченні. Кожний елемент із У залежить від деякої кінцевої підмножини базису З, і навпаки. Потужність множини всіх кінцевих підмножин усякої нескінченної множини дорівнює потужності самої множини. Тому потужності В и С збігаються.

Теорема 4.

Нехай  Z - довільний простір залежності, тоді наступні умови еквівалентні

Z транзитивне;

для будь-якого кінцевого  ;

 кінцевих і Z

 Z;

для будь-якого кінцевого .

Доказ:

(i)  (ii)     Справедливо по теоремі 3 і прикладу 7.

(ii)  (iii)   Візьмемо , так що  - незалежно й . Допустимо, що твердження  Z невірно. Тоді  Z. Розглянемо . Маємо . Але  Z, тому  Z . По (ii) маємо . Але  - протиріччя.

(iii)  (ii) Доведемо від противного. Нехай . Можна вважати, що . Тоді по (iii)  незалежно. Одержали протиріччя з максимальністю

(iii)  (i)    Потрібно довести рівність  для довільного .

Візьмемо  й покажемо, що  Тому що , те  Нехай існує , тоді  незалежно й існує  Z і  Z . Розширюючи  в  можна припустити, що  По (ii) , тобто . Тому по (iii) Z . бачимо, що . Виходить, . Одержуємо протиріччя з тим, що  Отже, , те мережа .

Тепер досить показати, що . Нехай , тоді  залежно, розширюючи в  можна припустити, що , крім того , тоді по (ii) .  незалежно, тому . По (iii) Z . бачимо, що . Виходить, , одержали протиріччя з максимальністю . Отже, , зворотне включення очевидно, тому .

(iv) (ii) У силу теорем 1 і 3 і доведена еквівалентності

(i) (ii).

Далі будемо розглядати транзитивний простір залежності  Z .

Визначення 12.

Потужність максимальної незалежної підмножини даної множини  називається рангом цієї множини: .

Будемо розглядати кінцеві підмножини .

Мають місце наступні властивості.

Властивість 1о:  Z .

Доказ: Z .

Властивість 2о: Z .

Доказ: Z, візьмемо , тоді по властивості 1о  і . Зворотне твердження потрібне з визначення 13.

Властивості 3о – 7о сформульовані для .

Властивість 3о: .

Доказ: Ясно, що , і тому що число елементів будь-якої підмножини не більше числа елементів самої множини, то дана властивість виконується.

Властивість 4о: .

Доказ: потрібне з того, що незалежна підмножина в  можна продовжити до максимальної незалежної підмножини в ;

Властивість 5о: .

Доказ:

Нехай  Тоді  И потім . Маємо  .

Властивість 6о: .

Доказ: випливає із властивості 40;

Властивість 7о: .

Доказ:

.

4. Зв'язок транзитивних відносин залежності з операторами замикання

Транзитивне відношення залежності також може бути описане за допомогою алгебраїчного оператора замикання деякого типу. Для початку сформулюємо визначення використовуваних понять.

Визначення 13.

Множина E підмножин множини A називається системою замикань, якщо  E і система E замкнута щодо перетинань, тобто ∩D E для кожної непустої підмножини D E

Визначення 14.

Оператором замикання на множині A називається відображення J множини B (A) у себе, що володіє наступними властивостями:

J. 1. Якщо , то J(X) J(Y);

J. 2. X J(X);

J. 3. JJ(X) = J(X), для всіх X, Y B (A).

Визначення 15.

Оператор замикання J на множині A називається алгебраїчним, якщо для будь-яких  і   тягне  для деякої кінцевої підмножини  множини .

Визначення 16.

Система замикань називається алгебраїчної, якщо тільки відповідний оператор замикання є алгебраїчним

Слід зазначити теорему про взаємозв'язок між системами замикань і операторами замикань.

Теорема 5.

Кожна система замикань E на множині  визначає оператор замикання J на  за правилом J(X) = ∩ Y X. Обернено, кожний оператор замикання J на  визначає систему замикань E  J .

Наступна теорема показує зв'язок транзитивного відношення залежності й алгебраїчного оператора замикання.

Теорема 6.

Для будь-якого транзитивного відношення залежності  Z відображення  є алгебраїчним оператором замикання на А із властивістю заміщення.

Обернено, будь-який алгебраїчний оператор замикання на А із властивістю заміщення виходить таким способом з деякого транзитивного відношення залежності Z на А.

Доказ:

Будемо називати підмножину Т множини A замкнутим, якщо .

Покажемо спочатку, що замкнуті підмножини утворять систему замикань. Якщо , де  - сімейство замкнутих множин, то нехай  - така незалежна підмножина множини B, що  залежно; оскільки  для всіх , маємо , звідки , тобто В замкнуто.

Нехай , те по визначенню 3  Z  кінцеве, таке що залежно. У першому випадку , а в другому . І оскільки  замкнуто в силу транзитивності, одержуємо алгебраїчний оператор замикання.

Цим доведено, що замкнуті підмножини утворять алгебраїчну систему замикань.

Виконання властивості заміщення потрібне з відповідної властивості просторів залежності.

Обернено, нехай  - алгебраїчний оператор замикання із властивістю заміщення.

Будемо вважати  залежним, якщо  для деякого , і незалежним у противному випадку.

Тому що оператор алгебраїчний, то звідси випливає, що всяка залежна множина має кінцеву залежну підмножину, і оскільки очевидно, що всяка множина, що містить залежну підмножину, саме залежно, у такий спосіб одержуємо відношення залежності. Умова транзитивності виконується по визначенню, і це показує, що ми маємо транзитивне відношення залежності.

Тепер для будь-яких ,  маємо  тоді й тільки тоді, коли  для деякої кінцевої підмножини  множини . Вибираючи  мінімальним, можемо припускати, що  незалежно. Звідси випливає, що  й, отже, .

Обернено, якщо , те знову  для деякої кінцевої незалежної підмножини  множини . Це означає, що  залежно, тобто  для якогось .

У силу властивості заміщення одержуємо, що  й , тому .

Зауваження. Існують алгебраїчні оператори замикання, що не володіють властивістю заміщення. Для приклада візьмемо нескінченну циклічну напівгрупу .

Нехай і . Тоді , , але .

5. Матроїди

Поняття матроїда тісно пов'язане з поняттям відносини залежності, тому ця тема розглядається в даній кваліфікаційній роботі. Однак з іншої сторони воно є теоретичною основою для вивчення й аналізу «жадібних» алгоритмів.

Визначення 17.

Матроїдом  називається кінцева множина й сімейство його підмножин , таке що виконується три аксіоми:


М1: ;

М2: ;

М3:

Визначення 18.

Елементи множини  називаються незалежними, а інші підмножини   - залежними множинами.

Відповідно до уведеного раніше аксіомами простору залежності бачимо, що матроїди - це в точності кінцеві транзитивне простори залежності.

Розглянемо наступні приклади матроїдів:

Приклад 1.

Сімейство всіх лінійно незалежних підмножин будь-якої кінцевої множини векторів довільного непустого векторного простору є матроїдом.

Дійсно, по визначенню можна вважати, що порожня множина лінійно незалежно. Усяка підмножина лінійно незалежної підмножини векторів лінійно незалежно. Нехай  і - лінійно незалежні множини. Якби всі вектори із множини  виражалися у вигляді лінійної комбінації векторів із множини , то множина  була б лінійно залежним. Тому, серед векторів множини  є принаймні один вектор , що не входить у множину  й не виражається у вигляді лінійної комбінації векторів із множини . Додавання вектора  до множини  утворить лінійно незалежна множина.

Приклад 2.

Вільні матроїди. Якщо  - довільна кінцева множина, то  - матроїд. Такий матроїд називається вільним. У вільному матроїді кожна множина незалежно, А є базисом і .

Приклад 3.

Матроїд трансверсалей. Нехай  - деяка кінцева множина, і  - деяке сімейство підмножин цієї множини. Підмножина  називається часткової трансверсалью сімейства , якщо  містить не більш ніж по одному елементі кожної підмножини із сімейства . Часткові трансверсали над  утворять матроїд на А.

Перейдемо до розгляду жадібного алгоритму. Для початку потрібно сформулювати задачу, що будемо вирішувати з його використанням.

Нехай є кінцева множина , , вагова функція  й сімейство .

Розглянемо наступну задачу: знайти , де . Інакше кажучи, необхідно вибрати в зазначеному сімействі підмножина найбільшої ваги.

Не обмежуючи спільності, можна вважати, що

Розглянемо такий алгоритм, що вихідними даними має множину , сімейство його підмножин  і вагарню функцію , причому множина  впорядкована в порядку убування ваг елементів. Після виконання цього алгоритму ми одержимо підмножину .

Споконвічно шукана множина  порожньо, далі переглядаємо по черзі всі елементи із множини  й перевіряємо залежність множини , якщо  - незалежно, те елемент  додаємо в множину , якщо ж  - залежне, те переходимо до елемента , поки всі елементи із множини  не будуть перевірені.

Алгоритм такого типу називається «жадібним». Зовсім очевидно, що по побудові остаточна множина , тобто незалежно. Також очевидно, що жадібний алгоритм є надзвичайно ефективним: кількість кроків становить, тобто жадібний алгоритм є лінійним. (Не вважаючи витрат на сортування множини  й перевірку незалежності .)

Приклад 4.

Нехай дана матриця . Розглянемо наступні задачі.

Задача 1. Вибрати по одному елементі з кожного стовпця, так щоб їхня сума була максимальна.

Тут вагова функція  ставить у відповідність елементу матриці  його значення. Наприклад, .

Множина  в такий спосіб:

.

Сімейство незалежних підмножин  будуть утворювати такі множини, у яких всі елементи з різних стовпців і порожня множина.

Наш алгоритм буде працювати в такий спосіб:

0 крок: ;

1 крок: перевіряємо для елемента , ;

2 крок: для , ;

3 крок: для , ;

4 крок: для , ;

5 крок: для , ;

6 крок: для , ;

7 крок: для , ;

8 крок: для , ;

9 крок: для , ;


У результаті одержали множину , ., отриманий результат дійсно є рішенням задачі.

Задача 2. Вибрати по одному елементі з кожного рядка, так щоб їхня сума була максимальна.

Тут функція  й множина  такі ж як і в попередній задачі, а сімейство незалежних підмножин  будуть утворювати такі множини, у яких всі елементи з різних рядків і порожня множина.

Використовуючи наш алгоритм одержимо наступне рішення: множина  й , що так само є вірним.

Задача 3. Вибрати по одному елементі з кожного стовпця й з кожного рядка, так щоб їхня сума була максимальною.

У цій задачі функція  й множина  залишаються колишніми, а сімейство незалежних підмножин  будуть утворювати такі множини, у яких всі елементи з різних стовпців і різних рядків і порожня множина.

Неважко бачити, що жадібний алгоритм вибере наступні елементи:

 і, які не є рішенням задачі, оскільки існує краще рішення -  і .

Виникає питання, у яких же випадках жадібний алгоритм дійсно вирішує поставлену задачу? На поставлене питання допоможе відповісти теорема, сформульована й доведена в [4, с.75-76].

Теорема 7.

 Для будь-якої функції  жадібний алгоритм знаходить незалежну множину  з найбільшою вагою, тоді й тільки тоді, коли  є матроїдом.

Дійсно, у нашім прикладі в задачах 1 і 2 - матроїд, а в задачі 3 таким не є, тому що не виконується аксіома М3. Якщо розглянути  , тоді  одержали протиріччя з незалежністю хоча б одного із множин.


Висновок

У роботі були розглянуті такі питання, як:

Вивчення й визначення поняття відношення залежності.

Розглянуті деякі приклади відносин залежності.

Сформулювали й довели властивості теореми як для довільних, так і для транзитивних просторів залежності. Робота дала відповіді на всі питання, які були поставлені за мету.


Список літератури

1. Ван дер Варден Б.Л. Алгебра. – К., 2004

2. Кон П. Універсальна алгебра. – К., 2004.

3. Курош О. Г. Курс вищої алгебри. – К., 2003.

4. Новиков Ф. А. Дискретна математика для програмістів. – К., 2005

5. Фрид Е. Елементарне введення в абстрактну алгебру. – К., 2000


 
© 2011 Онлайн коллекция рефератов, курсовых и дипломных работ.